Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

Παροχή δωρεάν ηλεκτρικού ρεύματος, επιδότηση σίτισης και επίδομα ενοικίου για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσηςΟι διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του Ν.4320/2015 προσδιορίζουν  τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης (δωρεάν επανασύνδεση και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, επίδομα ενοικίου, επιδότηση σίτισης).Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε στις 7 Απριλίου 2015 η περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίσθηκε  από 20/4/2015 έως 20/5/2015.
Οι αιτήσεις από τους δικαιούχους θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά η στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) τα οποία είναι αρμόδια για:
α. Την παροχή πληροφόρησης στους πολίτες που απευθύνονται σε αυτά σχετικά με τις ρυθμίσεις του Νόμου, τις προϋποθέσεις ένταξης και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.
 
β. Τη στήριξη των πολιτών που στερούνται πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή στη διαδικασία υποβολής της αίτησης.
γ. Την παραλαβή αιτημάτων επανεξέτασης απορριφθεισών αιτήσεων, τη συγκέντρωση τυχόν απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 7 της ΚΥΑ και την αποστολή τους στην Επιτροπή Κρίσης των αιτημάτων επανεξέτασης.
δ. Την παραλαβή και διάθεση, στους πολίτες που έχουν επιλεγεί ως δικαιούμενοι της παροχής του άρθρου 3 του Ν. 4320/2015, των ηλεκτρονικών καρτών σίτισης
ε. Την υποδοχή παραπόνων από τους πολίτες, τα οποία διαβιβάζονται στην Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος. (παρ.8 του άρθρου 6 της ΚΥΑ)
Ποιες είναι οι παροχές?

1.Δωρεάν επανασύνδεση και παροχή ρεύματος στους δικαιούχους που πληρούν τα κριτήρια παρέχεται δωρεάν αξία ηλεκτρικού ρεύματος που αντιστοιχεί σε ποσότητα κατανάλωσης, αναλογικά, μέχρι 1200 kWh ανά τετράμηνο (300 kwh μηνιαίως), για τους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς που θα εκδοθούν για κάθε δικαιούχο από την ένταξή του στη ρύθμιση. 2.Επίδομα ενοικίου
 Η παροχή του επιδόματος ενοικίου αφορά νέες μισθώσεις ή ανανεώσεις υφιστάμενων μισθώσεων με νέους όρους οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου αυτού. Το επίδομα χορηγείται απευθείας στον εκμισθωτή του μισθίου ακινήτου.
 Το ποσό του επιδόματος ενοικίου διαμορφώνεται ως εξής: 70 ευρώ για μεμονωμένο άτομο μηνιαίως, προσαυξανόμενο κατά 30 € για κάθε επιπλέον ενήλικο ή ανήλικο άτομο της οικογένειας και μέχρι του ποσού των 220 €/μηνιαίως.
Αναλυτικά, το ύψος της παροχής διαβαθμίζεται ως εξής: 
Οικογενειακή κατάσταση
Παροχή
Μεμονωμένο άτομο
70 €
Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος
100 €
Οικογένεια με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη
130 €
Οικογένεια με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη
160 €
Οικογένεια με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη
190 €
Οικογένεια με 4 εξαρτώμενα μέλη και άνω ή άτομο με 5 εξαρτώμενα μέλη και άνω
220 €
3. Επιδότηση σίτισης
Η παροχή αυτή στους δικαιούχους οι οποίοι πληρούν χορηγείται υπό μορφή ηλεκτρονικής κάρτας συμβατής με τερματικά αποδοχής καρτών (POS) καταστημάτων εμπορίας τροφίμων για την προμήθεια ειδών σίτισης. Η κάρτα θα πιστώνεται με το ποσό της προβλεπόμενης κατωτέρω μηνιαίας επιδότησης, από την 1.4.2015 και μέχρι 31.12.2015. Το ύψος της παροχής θα είναι 70 € μηνιαίως για μεμονωμένο άτομο, προσαυξανόμενο κατά 30 € για κάθε επιπλέον μέλος της οικογένειας, ως εξής:

Οικογενειακή κατάσταση
Παροχή
Μεμονωμένο άτομο
70 €
Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος
100 €
Οικογένεια με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη
130 €
Οικογένεια με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη
160 €
Οικογένεια με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη
190 €
Οικογένεια με 4 εξαρτώμενα μέλη και άνω ή άτομο με 5 εξαρτώμενα μέλη και άνω
220 €

Ποια είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας?
Α. Εισοδηματικά κριτήρια
1. Το εισόδημα δικαιούχου των παροχών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια πραγματικού εισοδήματος: 2.400 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο και 3.600 € ετησίως για το ζευγάρι, προσαυξανόμενο κατά 1.200 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 600 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και μέχρι του ποσού των 6.000 € ετησίως. Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαξευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας. Αναλυτικά τα όρια εισοδήματος διαμορφώνονται ως εξής:

Οικογενειακή κατάσταση
Ετήσιο Εισόδημα
Μεμονωμένο άτομο
2.400 €
Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος
3.600 €
Οικογένεια με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη
4.200 €
Οικογένεια με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη
4.800 €
Οικογένεια με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη
5.400 €
Οικογένεια με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη
6.000 €

Σάββατο, 4 Απριλίου 2015

Από την Μ.Δευτέρα οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για πεντάμηνη απασχόληση στους Δήμους

Ξεκινάει από τη Μ. Δευτέρα από τις 10 το πρωί, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στον ΟΑΕΔ για πεντάμηνες προσλήψεις σε 32.433 θέσεις πλήρους απασχόλησης στους Δήμους της χώρας.
Η δημόσια πρόσκληση για τα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, εκδόθηκε σήμερα με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων να ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2015 και ώρα 12 μ.μ.
Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). 
Σε ότι αφορά τους Δήμους της ευρύτερης περιοχής μας η προκήρυξη των θέσεων στο σύνολο κάθε Δήμου είναι:
 1. Δήμος Παλλήνης: 89 θέσεις για 5 ειδικότητες, 
 2. Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος: 91 θέσεις για 28 ειδικότητες
 3. Δήμος Παιανίας: 80 θέσεις για 12 ειδικότητες
 4. Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου: 61 θέσεις για 12 ειδικότητες
 5. Δήμος Κρωπίας: 89 θέσεις για 25 ειδικότητες
Ακολουθεί η αναλυτική έκθεση των εργασιακών θέσεων ανά Δήμο και ειδικότητα καθώς και οι ζητούμενες προϋποθέσεις για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. που ανήκουν σε –τουλάχιστον- μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
 1. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοί τους. 
 2. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς. 
 3. Εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
 4. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ., για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους.
 5. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 18 ετών.
Επισημαίνεται ότι υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν μόνο οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών. Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων αντλούνται αυτεπάγγελτα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:
 1. Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες.
 2. Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες.
 3. Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.
 4. Την ηλικία.
 5. Τον αριθμό των ανήλικων τέκνων.
 6. Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.
Δήμος Παλλήνης:89 θέσεις για 5 ειδικότητες
 1. ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων 25
 2. ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 30
 3. ΠΕ Νηπιαγωγών 18
 4. ΔΕ Οδηγός Λεωφορείου (με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ') 11
 5. ΔΕ Υδραυλικών 5

Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος: 91 θέσεις για 28 ειδικότητες
 1. ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμοι 8
 2. ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 2
 3. ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 32
 4. ΠΕ Γεωπόνων 1
 5. ΤΕ Γεωπόνων 1
 6. ΠΕ Γυμναστής 1
 7. ΔΕ Διοικητικού 5
 8. ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 4
 9. ΤΕ Δομικών Έργων 1
 10. ΤΕ Εργοθεραπευτών 1
 11. ΔΕ Ηχοληπτών 2
 12. ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 1
 13. ΠΕ Κτηνιάτρων 1
 14. ΔΕ Μαγείρων 2
 15. ΠΕ Μηχανολόγων – Μηχανικών 1
 16. ΠΕ Μουσικής 1
 17. ΠΕ Νηπιαγωγών 1
 18. ΔΕ Νοσηλευτών 3
 19. ΔΕ Νυχτοφύλακες 2
 20. ΠΕ Οικονομικού 1
 21. ΠΕ Παιδιάτρων 1
 22. ΠΕ Πληροφορικής 1
 23. ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1
 24. ΔΕ Υδραυλικών 6
 25. ΔΕ Φύλακες 5
 26. ΤΕ Φυσικοθεραπευτών 1
 27. ΔΕ Χειριστών Η/Υ 4
 28. ΠΕ Ψυχολόγων 1
Δήμος Παιανίας: 80 θέσεις για 12 ειδικότητες
 1. ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμοι 8
 2. ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 8
 3. ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 28
 4. ΔΕ Κλητήρων- Οδηγών (+ Άδεια Οδήγησης Κατηγορίας Β) 1
 5. ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 2
 6. ΔΕ Μαγείρων 4
 7. ΤΕ Νοσηλευτών 2
 8. ΔΕ Οδηγός Λεωφορείου(Με Άδεια Οδήγησης Κατηγορίας Δ') 10
 9. ΤΕ Οικονομικού 2
 10. ΠΕ Πολιτικών Επιστημών 1
 11. ΔΕ Φύλακες 13
 12. ΠΕ Ψυχολόγων 1
Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου: 61 θέσεις για 12 ειδικότητες
 1. ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 4
 2. ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 34
 3. ΠΕ Γυμναστής 3
 4. ΔΕ Διοικητικού 2
 5. ΤΕ Διοικητικού 1
 6. ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού 1
 7. ΔΕ Ηλεκτρολόγων 5
 8. ΔΕ Κλητήρων 3
 9. ΠΕ Οικονομικού 1
 10. ΠΕ Πληροφορικής 1
 11. ΤΕ Πληροφορικής 1
 12. ΔΕ Χειριστών Η/Υ 5
Δήμος Κρωπίας: 89 θέσεις για 25 ειδικότητες
 1. ΠΕ Αγγλικής Φιλολογίας 1
 2. ΠΕ Αγρονόμων – Τοπογράφων 1
 3. ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων 3
 4. ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμοι 14
 5. ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών 2
 6. ΔΕ Βοηθός Φαρμακείου 1
 7. ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 8
 8. ΠΕ Γυμναστής 1
 9. ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού 4
 10. ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 3
 11. ΔΕ Ελαιοχρωματιστών 6
 12. ΔΕ Ηλεκτρολόγων 2
 13. ΠΕ Θεολογίας 1
 14. ΠΕ Ιατρών 1
 15. ΔΕ Μαγείρων 3
 16. ΠΕ Μαθηματικών 1
 17. ΠΕ Μηχανικών Πληροφορικής Και Δικτύων 1
 18. ΠΕ Νομικής 1
 19. ΔΕ Νυχτοφύλακες 5
 20. ΔΕ Οδηγός Λεωφορείου (Με Άδεια Οδήγησης Κατηγορίας Δ') 4
 21. ΔΕ Οικοδόμων 14
 22. ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας 2
 23. ΔΕ Υδραυλικών 10
 24. ΠΕ Φιλολογίας 1
 25. ΠΕ Φυσικών 1

ΠΗΓΉ: neologosattikis.gr

Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

Τοπικό δίκτυο κατά του σχολικού εκφοβισμού και της βίας


Ο πρώτος πυρήνας για την δημιουργία ενός τοπικού δικτύου για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού δημιουργήθηκε στην συνάντηση με χαρακτήρα διαβούλευσης, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δήμου Παλλήνης. Με ιδιαίτερη ευαισθησία και ενδιαφέρον από συλλογικούς φορείς, εκπροσώπους της Ενωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δημοσίων Σχολείων Παλλήνης, καθηγητές και γονείς, αλλά και εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων, έγινε το πρώτο βήμα  του «Τοπικού δικτύου αντιμετώπισης της βίας στα σχολεία», στο Δήμο Παλλήνης.
Στη συνάντηση, που έγινε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης την Τετάρτη 1η Απριλίου 2015, κατατέθηκαν από όλους τους παρευρισκόμενους προτάσεις δράσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και τον εκφοβισμό ως κοινωνικό φαινόμενο που δυνητικά λαμβάνει διάφορες μορφές, όπως, σωματικός, λεκτικός, εκφοβισμός για εκβιασμό, έμμεσος ή κοινωνικός, σεξουαλικός, ρατσιστικός  και ηλεκτρονικός.
Ο Δήμος Παλλήνης ευαισθητοποιημένος στο διαχρονικό πρόβλημα του σχολικού εκφοβισμού , παρενόχλησης και βίας έχει υλοποιήσει και υλοποιεί δράσεις αντιμετώπισης των φαινομένων,  μέσω του Γραφείου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης (ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών) και σε άμεση συνεργασία με τη σχολική κοινότητα– τόσο σε ατομική, όσο και σε ομαδική συμβουλευτική(ομάδες εφήβων, συμβουλευτική γονέων και εκπαιδευτικών) .
Επίσης, σχετικές δράσεις υλοποιούνται και μέσω των Σχολών Γονέων και της συμβουλευτικής στήριξης,  με αντικείμενο την αντιμετώπιση της βίας μέσα και έξω από το σπίτι.
Η μέχρι σήμερα εμπειρία του Δήμου Παλλήνης , ανέδειξε την ανάγκη για την δημιουργία συντονισμό ενος  «Τοπικού δικτύου αντιμετώπισης της βίας στα σχολεία», για την ανάπτυξη νέων συνεκτικών δράσεων, προκειμένου να υπάρξει αλληλεπίδραση και πολλαπλασιαστικά οφέλη.
Σκοποί του δικτύου:
·       Ανάπτυξη κοινωνικού  διαλόγου για την κατανόηση του φαινομένου της βίας
·        Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη της βίας
·        Ενέργειες δικτύωσης μεταξύ τοπικών φορέων, δηλαδή συλλόγων γονέων, πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων, εκπαιδευτικών 
και αφετέρου την ένταξη στο Εθνικό Δίκτυο κατά της βίας στα Σχολεία, στο οποίο συμμετέχουν φορείς, όπως η Εταιρεία Ψυχικής Υγείας του παιδιού, Συνήγορος του Πολίτη και το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού.
Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015

Σε Διαβούλευση η πολεοδόμηση του Κτήματος Καμπά

 Σε έκτακτη συνεδρίαση καλεί ο Δήμαρχος Παλλήνης την νεοσυσταθείσα Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης  στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιθάκης 12,-Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, του έτους 2015, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 76 παρ. 2 β του Ν. 3852/2010 με θέμα την λήψη απόφασης επί Πολεοδομικής Μελέτης ΠΟΑΠΔ (Εμπορικό Κέντρο Κτήματος Καμπα) στην περιοχή Κάντζα του Δήμου Παλλήνης.